στεγάνωση και μόνωση της ταράτσας Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Αίγιο, Ακράτα, Κορινθία, Αχαία

Οι καλύτερες λύσεις στη στεγάνωση και τη μόνωση της ταράτσας. Μια σε βάθος ανάλυση.

Συνηθισμένο ερώτημα είναι τι θα κάνω με τα προβλήματα στη στεγάνωση και τη μόνωση της  ταράτσας. Στο σοβαρό αυτό θέμα, λύσεις υπάρχουν πολλές και με εναλλακτικές δυνατότητες κόστους για  την  δαπάνη που θα απαιτηθεί για την οριστική λύση του προβλήματος…