Ειδικά προϊόντα SINTECNO

καραπιπερης αιγιο προϊόντα sitenco

Περιγραφή

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 • α) Πρόσμικτα σκυροδέματος
 • β) Ειδικά πρόσμικτα και πρόσθετα σκυροδέματος
 • γ) Συμπληρωματικά προϊόντα σκυροδέτησης
 • δ) Πρόσμικτα εκτοξευόμενου

ΠΡΟΣΜΙΚTΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

 • α) Κόλλες – Αρμόστοκοι
 • β) Σύνδεση ανεξάρτητων φάσεων σκυροδέτησης
 • γ) Άκαμπτες συγκολλήσεις
 • δ) Συγκολλήσεις θερμομονωτικών πλακών

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

 • α) Ελαστικά εύκαμπτα σφραγιστικά
 • β) Ημιελαστικά άκαμπτα σφραγιστικά αρμού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

 • α) Επιφανειακοί σκληρυντές βιομηχανικών δαπέδων
 • β) Δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης
 • γ) Στρώσεις εποξειδικών τσιμεντοειδών
 • δ) Εμποτισμός δαπέδων
 • ε) Αστάρια – στρώσεις προεπάλειψης δαπέδων
 • ζ) Βαφές προστασίας δαπέδων
 • η) Αυτοεπιπεδούμενα ρητινοκονιάματα σε πάχος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

 • α) Waterstops – Συστήματα εξασφάλισης αρμού
 • β) Μπεντονιτικά συστήματα στεγάνωσης θεμελιώσεων

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 • α) Τσιμεντοειδή και στεγανωτικά υπογείων και δεξαμενών
 • β) Συστήματα αντιμετώπισης ανερχόμενης υγρασίας
 • γ) Ασφαλτικής βάσης στεγανωτικά υπογείων
 • δ) Μεμβράνες στεγάνωσης

8) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΩΝ

 • α) Σταθεροποίηση και προστασία πορωδών υποστρωμάτων
 • β) Υδροφοβισμός – Αδριαβροχοποίηση πορωδών υποστρωμάτων
 • γ) Προστασία πορωδών υποστρωμάτων
 • δ) Προστασία πορωδών υποστρωμάτων από βαφές graffiti

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ–ΕΝΕΣΕΩΝ–ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

 • α) Εποξειδικά επισκευών ενέσεων
 • β) Ρευστές ρητίνες αγκυρώσεων για χύτευση και βαρυτική πλήρωση
 • γ) Θιξοτροπικές ρητίνες αγκυρώσεων σε μορφή πάστας
 • δ) Τσιμεντοειδούς βάσης

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

 • α) Εποξειδικά και ενέσιμα προϊόντα
 • β) Πολυουρεθανικά και ακρυλικά ενέσιμα προϊόντα
 • γ) Τσιμεντοειδούς βάσης ενέσιμα προϊόντα
 • δ) Ειδικά ενέσιμα υδρασβέστου

ΕΠΙΣΚΕΥΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

 • α) Θιξοτροπικά κονιάματα 1 συστατικού
 • β) Κονιάματα φυσικών ανόργανων γεωπολυμερών 1 συστατικού
 • γ) Χυτά, επιπεδούμενα κονιάματα για χυτεύσεις ακρίβειας
 • δ) Τσιμεντοειδούς βάσης ενέσιμα προϊόντα
 • ε) Προïόντα ελεγχόμενης διάρρηξης σκυροδέματος- βράχων και
  λοιπών πετρωμάτων
 • ζ) Κονιάματα υδρασβέστου επισκευής – αρμολόγησης

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αναστολείς διάβρωσης και θυσιαζόμενα ανόδια

 • α) Για νέες κατασκευές
 • β) Για υπάρχουσεες κατασκευές

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRPS) – 10 Π

 • α) Σύνθετα υλικά από πολυμερικές ίνες
 • β) Προϊόντα προσαρμογής σύνθετων επικολλήσεων συστημάτων
 • γ) Συστήματα προσαρμογής – παρελκόμενα είδη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • α) Αστάρια ειδικών χρωμάτων
 • β) Υδροφοβισμός – Αδιαβροχοποίηση πορωδών υποστρωμάτων
 • γ) Ειδικά χρώματα απαιτήσεων – βαφές προστασίας όψεων κατασκευών
 • δ) Βαφές προστασίας –Συστήματα antigraffiti
 • ε) Συστήματα αντιμετώπισης ινοπλισμένων πλακών αμίαντου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • α) Προϊόντα καθαρισμού – ενεργοποιητές – διαλυτικά
 • β) Εργαλεία εφαρμογών – εξαρτήματα- παρελκόμενα είδη

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 • α) Συστήματα επί τόπου ελέγχου
 • β) Συστήματα καθοδικής προστασίας
 • γ) Αέριος αναστολέας διάβρωσης
 • δ) Ειδικές βαφές (ΕΛΟΤ-ΕΝ 206-1) προστασίας
 • ε) Έτοιμο μίγμα gunite

19) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων και όλων των προϊόντων SINTECNO, πατήστε στους Συνεργάτες στην SINTECNO, για να δείτε αναλυτικά στο site της όποια πληροφορία χρειάζεσθε για τα προϊόντα και την εταιρεία.

Scroll to Top